Dr inż. Piotr Adamczyk

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Zakład Rynków Finansowych

Strona główna

Publikacje

Zajęcia dydaktyczne

 

1.      Sytuacja młodzieży wiejskiej na krajowym rynku pracy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 941, t.1, Wrocław 2002, s. 30-35.

2.      Jakość i bezpieczeństwo produktów mięsnych jako element konkurencyjności sieci restauracji McDonald’s w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 983, t.1, Wrocław 2003, s. 15-21.

3.      Zatrudnienie i wydajność pracy w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 1997-2001. Roczniki Naukowe SERiA, Tom V, zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Koszalin 2003, s. 7-11.

4.      Metody pomiaru wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Puławy 2004, s. 5-9.

5.      Ekonomiczne uwarunkowania przemysłowej produkcji mięsa wieprzowego i wołowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 57 (2005), Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 45-55.

6.      Wydajność pracy i jej zróżnicowanie w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, zeszyt 2, Warszawa – Poznań 2006, s. 7-10.

7.      Wydajność pracy a poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle mięsnym. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 62 (2007), Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 55-65

8.      Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 63 (2007), Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 61-70.

9.      Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 71 (2008), Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s.95-106.

10.  Tendencje w poziomie i zróżnicowaniu wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 72 (2008), Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s.17-25.

11.  Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 39, tom 1, Wrocław 2009, s. 19-26.

12.  Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, s. 7-12.

13.  Substytucyjność czynników produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 79 (2009), Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 111-123.

14.  Wiek i poziom wykształcenia a status zatrudnienia ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom XII, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010, s. 7-12.

15.  Wpływ stopy bezrobocia na regionalnym rynku pracy na aktywność zawodową ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 11-14.

16.  Wartość aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego a stopa zwrotu z jednostki rozrachunkowej. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 93 (2011), Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 69-80.

17.  Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T.99, z. 4, Warszawa 2012, s. 29-37.

18.  Wykorzystanie rekomendacji w procesie inwestowania na rynku akcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246, Wrocław 2012, s. 24-33.

19.  Dynamika zmian produktu krajowego brutto a zmiany w zatrudnieniu na regionalnym rynku pracy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 14, z. 1, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 11-15.

20.  Wpływ trójsektorowej struktury osób pracujących na regionalne zróżnicowanie PKB na mieszkańca w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, z. 4, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 11-15.

21.  Realizacja polityki dywidendy w wybranych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 62, Szczecin 2013, s. 11-20.

22.  Przestrzenna koncentracja zatrudnienia w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T.101, z. 1, Warszawa 2014, s. 7-14.

23.  Specjalizacja pozarolnicza podregionów przeważająco wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 16, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin 2014, s. 11-15.

24.  Przestrzenna koncentracja zatrudnienia w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Gospodarka-społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014. R.W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Korgol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 133-142.

25.  Przemiany w strukturze osób pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce. Europa Regionum T. 21, Szczecin 2015, s. 217-226.

26.  Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 16, nr 3, Warszawa 2015, s. 7-17.

27. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie płac w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 112 (2015), Wyd. SGGW, Warszawa 2015, s.5-14.

28. Konwergencja wynagrodzeń realnych na obszarach wiejskich w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (40) 2016, Poznań 2016, s. 223-230.

29. Zmiany na rynku pracy w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2 (92) 2018, s.16-26.